SPACER Z INICJATYWĄ – STWORZYMY PARK NARODOWY DOLINY DOLNEJ ODRY (spacer przyrodniczy)

Razem możemy zrobić coś dla miejsca przy, którym żyjemy, dla Odry, która przepływa pod naszymi oknami.

Przez wieki dolny bieg Odry pozostawał niezakłóconym przez człowieka obszarem bagiennym, bogatym i różnorodnym ekosystemem. Tereny te zamieszkiwały liczne gatunki ryb, ptaków, ssaków oraz innych zwierząt i roślin tworząc złożoną i funkcjonalną sieć ekologiczną. Jednak w XVIII I XIX wieku człowiek dążąc do zaspokojenia swoich potrzeb zaczął przekształcać przyrodę zmieniając oblicze tego unikalnego ekosystemu. Jednym z najbardziej znaczących przykładów była transformacja Międzyodrza naturalnie podmokłego terenu rozciągającego się między  Widuchową a Szczecinem w przestrzeń rolniczą.

WYDARZENIE NIE JEST BILETOWANE

Dlaczego Międzyodrze jest tak wyjątkowe i dlaczego powinno jak najszybciej stać się Parkiem Doliny Dolnej Odry? Jest to obszar kluczowy w dobie zmian klimatycznych i katastrof ekologicznych. W czasie katastrofy odrzańskiej, gdy na Odrze wschodniej i zachodniej ginęły ryby z powodu braku tlenu na Międzyodrzu ilość tlenu była wystarczająca aby zapewnić przetrwanie ryb a także ryby z głównego koryta mogły na Międzyodrzu się chować, a więc Międzyodrze pozostało w stanie praktycznie nienaruszonym i stanowi źródło z którego życie może powracać na Odrę.

Stanowi także nadzieję na odtworzenie się populacji szczeżui pospolitej, która pobiera z wody glony, materię organiczną i w ten sposób oczyszczają wodę, są filtratorami.

Od ponad 80 lat mniej więcej nie robiono na tym terenie nic, więc teren powraca do takiego stanu przyrodniczego, który funkcjonował tutaj przed tym, zanim człowiek zaczął ingerować w ten teren.

Park Narodowy na Międzyodrzu nie jest nowym pomysłem. Ponad trzy dekady temu starania o jego utworzenie podjęte zostały przez profesorów Jasnowskich i Succowa. W tamtym czasie miał powstać międzynarodowy polsko-niemiecki

Park Narodowy Doliny Dolnej Odry. Niestety starania zakończyły się tylko połowicznym sukcesem. Po stronie niemieckiej powstał Park Narodowy, natomiast po stronie polskiej ustanowiono jedynie park Krajobrazowy.

W ostatnich latach Międzyodrze silnie degraduje się. Kanały wypełniają się osadami, zarastają i tak właściwie nic nie robi się w tym zakresie. Dotychczasowe formy ochrony były bezskuteczne. Utworzenie Parku Narodowego z planem ochrony czynnej, który obejmować będzie udrażnianie kanałów, usuwanie materii organicznej, umożliwi Miedzyodrzu funkcjonowanie przez długie lata. Szerzej an to patrząc z punktu widzenia tego, że mamy globalne ocieplenie, globalny ubytek bioróżnorodności, powinniśmy poważnie i lepiej podejść do ochrony przyrody i powiększyć te obszary chronione.

Mamy wiele form ochrony przyrody, a Park Narodowy jest jedną z tych najbardziej skutecznych. Bardzo niewielka powierzchnia kraju to są tego typu obszary ochronie. Parków narodowych mamy zaledwie 1 %, rezerwatów zaledwie 0,5 %.

Dzięki temu, że powstanie Park Narodowy, miejsce to zostanie przygotowane do różnych form turystyki. Kanałami będziemy podróżować  łodziami i w zrównoważony sposób będziemy obserwowali przyrodę. Powstanie możliwość wyremontowania dziedzictwa technicznego, śluz ręcznych , które były przygotowane aby ludzie mogli samodzielnie poruszać sie po tym terenie. Park Narodowy to też możliwość udostepnienia Międzyodrza dla ruchu turystycznego, który byłby zrównoważony, tematyczny, profilowany i nastawiony na poznanie na odkrywanie świata przyrody.

Wyprawa z Inicjatywą będzie niesamowitym przeżyciem

W XX wieku dokonano tu intensywnych prac melioracyjnych tworząc liczne kanały i rowy, które zmieniły krajobraz rejonu. Po zmianie gospodarzy tych ziem w 1945 nastąpił kolejny zwrot.

Zaniedbano utrzymanie systemu hydrotechnicznego, co umożliwiło sukcesji wtórnej przywrócenie Międzyodrza do stanu zbliżonego do pierwotnego. Obszar ten stopniowo zamienił się w dzikie podmokłe lasy łęgowe i szuwary, a działalność ludzka stopniowo zanikła. Trzydzieści lat temu na Międzyodrzu powstał Park Krajobrazowy Doliny Dolnej Odry, jednak nadal pozostaje to obszar mało znany i trudnodostępny obejmujący ponad 6 tysięcy ha niezwykłej ale zagrożonej przyrody. Katastrofa ekologiczna na Odrze w 2022 roku przyczyniła się do powstania inicjatywy obywatelskiej zawiązanej w lutym w 2023 roku. Grupa składająca się z lokalnych działaczy, przyrodników, naukowców, fotografów, artystów i muzyków opowiada się za utworzeniem Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry.

Międzyodrze to zaniedbane łąki, plątanina kanałów, rozlewisk, to stare zabytkowe urządzenia hydrotechniczne. Jedynym sposobem aby z jednej strony to zachować i odtworzyć jest właśnie powołanie Parku Narodowego. Międzyodrze to unikalny obszar, wielka różnorodność flory i fauny, długa lista gatunków chronionych. Samych ptaków mamy tu ponad 200 gatunków w tym wiele zagrożonych wyginięciem. Ostoja ta jest także fragmentem wielkie międzynarodowej ostoi o randze europejskiej, jaką jest Dolina Dolnej Odry. Miedzyodrze to także unikatowe torfowisko w skali Europy z roślinnością, która nie występuje już u ujścia innych europejskich rzek. Flora przyszłego Parku Narodowego liczy ponad 430 gatunków, wiele z nich wpisane zostało na czerwone listy gatunków zagrożonych. Bardzo ważną funkcją Międzyodrza jest możliwość przejmowania fali powodziowej.

MIEJSCE ZBIÓRKI – PLAC PRZY CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W GRYFINIE SOBOTA 24.02.2024 GODZINA 11:00

Skip to content