Włóczykij

Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży "Włóczykij"

Ekstremalny rajd na orientację - Włóczykij Trip Extreme 2013

sobota 02.03.2013 godz. 13:00 - Gryfiński Dom Kultury

Szósta edycja pieszego ekstremalnego zimowego rajdu na orientację "Włóczykij Trip Extreme 2013" odbędzie się w terminie 2-3 marca 2013. Zawodnicy tradycyjnie będą rywalizować na dwóch dystansach: 50 i 100 km. Główną bazą rajdu będzie Gryfino.

Nabór zgłoszeń na rajd rozpocznie się 15 stycznia 2013 na stronie internetowej: www.wloczykij.com. Choć w tym roku organizatorzy zakładają większy niż w ubiegłym roku limit zawodników wypuszczanych na trasę, sugerowane jest wcześniejsze przysyłanie zgłoszeń. Ostateczny termin przyjmowania mija 26 lutego, ale w przypadku dużego zainteresowania organizatorzy zastrzegają sobie zamknięcie listy uczestników wcześniej. W ostatniej edycji imprezy na 50 km wystartowało ponad 200 osób.

Włóczykij Trip Extreme zaliczany jest do Pucharu Polski w Pieszych Maratonach na Orientację PMnO.

REGULAMIN

START:
GRYFINO - 2 MARCA 2013, GODZ. 13.00 (100 km)
GRYFINO - 2 MARCA 2013, GODZ. 16.00 (50 km)

BAZA RAJDU:
Gimnazjum nr 1 im. Olimpijczyków Polskich
ul. Iwaszkiewicza 70
GRYFINO

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. WŁOCZYKIJ TRIP EXTREME to ekstremalny Rajd na Orientację o charakterze sportowo - turystycznym, który odbywa się na dwóch trasach: 100 km i 50 km.

2. Celami rajdu są:
- sprawdzenie granic wytrzymałości oraz odporności psychicznej;
- popularyzacja eksploracji w nietypowych warunkach jako niekonwencjonalnego sposobu spędzania wolnego czasu;
- integracja środowiska ludzi o podobnych zainteresowaniach;
- praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i orientacji w terenie;
- rozrywka, zabawa itp.;
- promocja Powiatu Gryfińskiego, Doliny Dolnej Odry i okolic;

II. GŁÓWNE ZASADY

3. Główną zasadą rajdu jest to, aby na Trasie Pieszej 100 km, w limicie czasowym 24 godzin, pokonać pieszo całą trasę i zaliczyć jak większą ilość Punktów Kontrolnych. Główną zasadą na Trasie Pieszej 50 km jest to, aby w limicie czasowym 13 godzin, pokonać pieszo cała trasę i zaliczyć jak największą ilość Punktów Kontrolnych.

4. Rajd rozpoczyna się 2 marca 2013 w Gimnazjum nr 1 imienia Olimpijczyków Polskich w Gryfinie, na ul. Iwaszkiewicza 70, o godz. 13.00 (dla zawodników startujących na 100 km) i o godz. 16.00 (dla zawodników startujących na 50 km). Zameldowanie musi się odbyć przed startem najpóźniej do godz. 12.00 (trasa 100 km) oraz do godz. 15.00 (trasa 50 km). Baza rajdu czynna będzie od godziny 9.00.

5. Na trasie przewidziany jest jeden przystanek, w trakcie, którego można skorzystać z przywileju zatrzymania czasu. Przywilej zatrzymania czasu na PUNKCIE STOP obowiązuje przez godzinę. Na PUNKCIE STOP będzie znajdował się również PUNKT KONTROLNY. PUNKT STOP będzie czynny do godz. 6.00 (rano) - 3 marca. Po tym czasie dostępny będzie wyłącznie PUNKT KONTROLNY i nie będzie można skorzystać z przywileju zatrzymania czasu.

6. Wydawanie map dla uczestników na starcie nastąpi tuż przed godziną startu każdego z uczestników.

7. Organizatorzy na starcie dostarczają kserokopię mapy topograficznej (skala 1:50 000) z zaznaczonymi Punktami Kontrolnymi. Używanie wszelkich innych map w skali większej niż te dostarczone przez organizatorów jest zabronione i grozi dyskwalifikacją uczestnika. Dyskwalifikacją grozi również używanie GPS, a także telefonów komórkowych w celach ułatwiających pokonywanie trasy.

8. Uczestnicy mogą zaliczać kolejne Punkty Kontrolne w dowolnej kolejności.

9. Warunkiem sklasyfikowania uczestnika jest odnalezienie i potwierdzenie przynajmniej jednego Punktu Kontrolnego w przedziale czasowym przewidzianym przez organizatorów oraz zameldowanie się na mecie.

10. O miejscu w klasyfikacji uczestnika w pierwszej kolejności decyduje ilość zaliczonych Punktów Kontrolnych i dotarcie do mety w limicie czasowym. W drugiej kolejności decyduje najkrótszy czas przejścia do mety.Każdy zdobyty Punkt Kontrolny = 10 pkt. Po przekroczeniu limitu czasowego naliczane będą punkty karne - każde 5 minut = minus 1 pkt.

11. Wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględne, obowiązkowe odmeldowanie się po Rajdzie do godziny 14.00 (dnia 3 marca) w bazie rajdu czyli w Gimnazjum nr 1 im. Olimpijczyków Polskich, ul. Iwaszkiewicza 70. Odmeldowanie podyktowane jest względami bezpieczeństwa. Osoby, które nie odmeldują się, zostaną zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do kolejnych edycji imprezy.

12. Aby przebycie danej trasy było zakwalifikowane uczestnicy nie mogą korzystać z żadnego środka lokomocji oraz pomocy osób trzecich.

13. Organizatorzy rajdu zapewniają na PUNKCIE STOP oraz MECIE gorące napoje i ciepłą salę do odpoczynku. Śpiwór i karimata we własnym zakresie. Na Mecie znajdować się będzie również prysznic.

14. Organizatorzy rajdu nie zapewniają noclegu w przeddzień rajdu.

III. ZGŁOSZENIA, WPISOWE, INFORMACJE

15. Zgłoszenia do rajdu będą przyjmowane do 26 lutego 2013 za pomocą formularza internetowego dostępnego na stronie: www.wloczykij.com. Każda osoba, która zgłasza swój udział w rajdzie poprzez formularz internetowy, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883). Po zarejestrowaniu się przez formularz uczestnik utrzymuje e-maila zwrotnego z informacją dotyczącą płatności. Po zarejestrowaniu wpłaty na koncie organizatora uczestnik otrzyma e-maila z potwierdzeniem udziału w rajdzie. Na starcie każdy z zawodników będzie zobowiązany do podpisania deklaracji odpowiedzialności.

16. Wszelkie pytania i uwagi odnośnie rajdu prosimy kierować na adres: hydrozagadkawszuwarach@gmail.com.

17. Termin zgłoszeń upływa 26 lutego 2013 (wtorek), przy czym należy się liczyć z tym, że w przypadku dużej ilości zgłoszeń nabór zostanie zamknięty wcześniej. Liczba uczestników jest ograniczona.

18. Warunkiem startu będzie uiszczenie opłaty w kwocie 30 zł do dnia 26 lutego 2013, godz. 12.00. Pieniądze należy wpłaca na konto Stowarzyszenia Republika Międzyodrza (informacja o numerze konta znajduje się w wiadomości mailowej otrzymanej po wypełnieniu zgłoszenia).

19. Świadczenia startowe:
- komplet map i materiałów startowych,
- szatnia, toalety i prysznice w bazie Rajdu,
- nocleg w ciepłej sali (należy posiadać własny śpiwór i karimatę)
- wrzątek do celów spożywczych w bazie rajdu,
- ciepłe posiłki (m.in. zupa, herbata, kawa) w Punkcie Stop i na mecie rajdu.

IV. PUNKTY KONTROLNE

20. Punkt Kontrolny w terenie oznaczony jest lampionami posiadającym własny numer. Przy niektórych punktach mogą znajdować się sędziowie.

21. Warunkiem potwierdzenia obecności na Punkcie Kontrolnym będzie zaznaczenie kasownikiem, pieczątką lub wycięcie specjalnymi nożyczkami (będą znajdować się one na Punktach Kontrolnych) odpowiedniego pola karty startowej dla danego Punktu Kontrolnego.

V. BEZPIECZEŃSTWO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

22. Organizatorzy nie zapewniają obowiązkowego transportu dla uczestników, którzy rezygnują z kontynuowania danej trasy, aczkolwiek w miarę możliwości mogą pomoc i odtransportować uczestników do bazy. Pomoc dotyczy przede wszystkim sytuacji kryzysowych, kontuzji itd.

23. Na terenach leśnych obowiązuje zakaz rozpalania i palenia ognisk, poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych. Organizator nie odpowiada za straty poniesione i spowodowane przez uczestników.

24. Obowiązuje nakaz przestrzegania zasad poruszania się po drogach publicznych, przepisów ruchu drogowego oraz p-poż.

25. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do posiadana dowodu tożsamości, telefonu komórkowego oraz latarki z zestawem baterii do zmiany.

26. Numer startowy oraz odblaski, wydawane w bazie rajdu przed startem należy podczas trwania Rajdu nosić w widocznym miejscu.

27. W rajdzie nie mogą uczestniczyć osoby poniżej 15 lat. Osoby niepełnoletnie w wieku 15-17 lat startują i uczestniczą w Rajdzie tylko pod opieką osób powyżej 21 roku życia. Fakt ten jest odnotowywany w karcie zgłoszeniowej, a każdy opiekun popisuje stosowny dokument w tej sprawie.

28. W Rajdzie uczestnicy startują na własną odpowiedzialność niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasach Rajdu i w razie wypadku nie będą dochodzić oni odszkodowania od organizatorów. Fakt ten odnotowuje się poprzez podpisanie deklaracji w sekretariacie przed Rajdem.

29. Organizatorzy mają prawo wycofać uczestnika Rajdu, z trasy w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuowania wysiłku fizycznego podczas Rajdu oraz w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu.

30. Za skutki naruszenia przepisów Kodeksu Drogowego i innych przepisów prawa uczestnik odpowiada osobiście.

31. Wszyscy uczestnicy startując w Rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz ich imienia i nazwiska w relacjach z Rajdu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97, poz. 883).

32. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed startem danej trasy Rajdu.

33. Organizator nie odpowiada za straty poniesione i spowodowane przez uczestników.

34. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

35. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

VI. SĘDZIOWIE RAJDU

1. Michał Urbański
2. Tomek Czerniachowski
3. Tomek Miler
4. Kamil Wierzbowski
5. Piotr Brzęczek
6. Przemek Lewandowski
7. Marcin Orłowski

» powrót «
Wyniki Włóczykij Trip Extreme

Archiwum

13. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij12. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij11. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij10. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij9. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij8. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij7. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij6. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij5. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij4. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij3. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij2. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij1. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij

Kontakt

Spiritus Movens - Przemek Lewandowski - fluxoplazma@gmail.com
Biuro festiwalu - Gryfiński Dom Kultury - sekretariat@gdk.com.pl

Dołącz do nas Włóczykij na FB

Projektowanie stron internetowych - kostek.net